BIO


Patrícia Aguiló Bestard,
nascuda a Barcelona, originària de Mallorca i establerta a Vilanova i la Geltrú, municipi del Penedès, a la costa litoral de Catalunya, davant del Mediterrani.

Born in Barcelona, originally from Mallorca and settled in Vilanova i la Geltrú, in the Penedès region, on the coast of Catalonia, in front of the Mediterranean Sea.

patrícia-aguiló som-natura art-jewellery art-jewelry art -joieria-art-contemporani joyería-arte-contemporáneo


Antropòloga amb trajectòria professional en la gestió i acció social directa de projectes d’inclusió social i de cooperació, troba en la màgia ancestral de la joieria un mitjà d’expressió inspirat per la vida del procés creatiu.

An Anthropologist with a professional career based on the management and direct social action of social inclusion and cooperation projects, she finds in the ancestral magic of jewellery a means of expression inspired by the life of the creative process.

for pedra stone patrícia-aguiló art poetry poesia


Observar l’entorn, traslladar tot allò intangible, la poesia que ens envolta, fluir en la conversa amb la matèria, incorporant tècniques d’investigació etnogràfiques, interactuant amb el territori i les persones, i reflexionant sobre els processos de creació i la nostra relació amb la Natura,
entenent sempre la Vida com un Tot.

Observing the surroundings, moving everything intangible, poetry around us, flow in conversation with matter, ethnographic research techniques, interacting with the territory and people, and
research about the creative process and our relationship with Nature, always understanding Life as a Whole.


Treballar de forma artesanal, és una decisió conscient, un repte i un valor que provenen d’un compromís social, ambiental. Una connexió des del present amb el passat i el futur que voldria, una expressió d’Amor per la Vida.

Working in an artisanal way is a conscious decision, a challenge and a value that come from a social, environmental and also material commitment. A connection from the present to the past and the future I would like, an expression of Love for Life.

Establint un recorregut motivada per l’aprenentatge, gaudint de cada moment, trobant un mitjà d’expressió; “al taller és on em sento lliure, on el temps s’atura“.

Embarked on a journey motivated by learning, enjoying every moment, finding a means of expression there; “I always say that in the studio is where I feel free, where time stands still”.

Així, pas a pas, refermant aquesta relació, aquest camí infinit. Tècnica Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística per l’Escola d’Art Arsenal, Gemmòloga per la Universitat de Barcelona, amb l’equivalència europea F.E.E.G, l’especialitat de Talla de Gemmes i de Graduació de Diamants, assolint experiència professional en laboratori gemmològic, en la producció executiva d’arts escèniques, comissariat de projectes artístics i com a formadora en Joieria.

Thus, step by step, strengthening this relationship, this infinite path. Graduated in Plastic Arts and Design in Artistic Jewellery from The Arsenal Art School, Gemologist graduated from the Barcelona University, with its European equivalent degree from the FEEG and the specialty of Gem Cutting and Diamond Grading, in the executive production of performing arts, curator of artistic projects and as a trainer in Jewellery.


Amb la seva proposta de joieria artística, artesanal i sostenible i els seus projectes de comissariat ha participat en exposicions col·lectives i individuals, i també ha estat seleccionada en seminaris i fires d’art internacionals i nacionals.

With her proposal for artistic, artisanal and responsible jewelry and her curatorial projects, she has participated in group and individual exhibitions, and has also been selected in international and national seminars and art fairs.

Més informació: CV Català
More Information: CV English

Patrícia-Aguiló Som-Natura We-are-Nature Star Estrella


AGRAÏDA. a cada professor/a trobat en aquest camí. (en ordre cronològic aproximat):
ACKNOWLEDGEMENTS. to each teacher encountered along the way (in approximate chronological order):
Núria López-Ribalta, Beatriz Cobos, Albert Abella, Anna Rafecas, Gabriela Soffer, Montse Juve, Rosa Boque, Mària Rafecas, Mireia Calaf, Anna Juan i Gassó, Carolina Naya Franco, Jesús Ángel Ruiz Mayoral, Susana Duque, Elvira Vilanova, Mercedes Ovejero, José Luís Fettolini, Karim Oukid, Aziz Joundoul, Hiroko Miyamoto, Xavier Monclús, Jesús Pérez Pallisé, Carles Codina, Hans Leicht, Silvia Walz, Carmen Amador, Francesc Cujó, Josep Carles Pérez, Jordi Malgà, Maria Josep Forcadell, Josep Gonzalez.

Associada / Associated